کف قیمت بازار:
1401/07/11
آهن کالا

نیک صدرا

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

میلگرد آجدارA3-نیک صدرای

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

میلگرد آجدارA2-نیک صدرای

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916