کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

فولاد مبارکه

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 15
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 5
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 6
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 4
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 3
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه رول ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 2
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه برش خورده ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه برش خورده ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 12
24,300 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
ورق سیاه برش خورده ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه برش خورده ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 15
24,850 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
ورق سیاه برش خورده ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

ورق سیاه برش خورده ST37عرض1.5-فولاد مبارکه

کارخانه 6
23,750 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916