کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

سیادن ابهر

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 28
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

کارخانه 8
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916