کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

سیادن ابهر

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 25
17,200 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 22
17,200 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 20
17,200 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 18
17,200 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 16
17,200 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 14
17,200 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

کارخانه 12
17,200 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

کارخانه 10
17,200 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA3-سیادن ابهر

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

میلگرد آجدارA2-سیادن ابهر

کارخانه 8
17,800 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916