کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

راد همدان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 32
18,020 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 28
17,870 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 25
17,870 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 22
17,820 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 20
17,820 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 18
17,820 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 16
17,820 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 14
17,820 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 12
17,920 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-رادهمدان

میلگرد آجدارA2-رادهمدان

کارخانه 10
18,170 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-رادهمدان

میلگرد آجدارA2-رادهمدان

کارخانه 8
18,520 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916