کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

راد همدان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 32
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 30
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 28
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-رادهمدان

میلگرد آجدارA3-رادهمدان

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-رادهمدان

میلگرد آجدارA2-رادهمدان

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-رادهمدان

میلگرد آجدارA2-رادهمدان

کارخانه 8
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916