کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

امیر کبیر خزر

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 32
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 30
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 28
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-امیر کبیر

میلگرد آجدار A2-امیر کبیر

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916