کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

امیر کبیر خزر

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 32
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 30
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 25
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 28
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 22
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 20
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 18
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 16
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 14
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 12
17,250 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

میلگرد آجدار A3-امیر کبیر

کارخانه 10
17,400 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-امیر کبیر

میلگرد آجدار A2-امیر کبیر

کارخانه 10
17,250 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916