کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

ارگ تبریز

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 32
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 25
17,100 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 28
17,100 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 20
17,100 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 22
17,100 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 16
17,100 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 18
17,100 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 14
17,100 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 12
17,350 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 10
17,700 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

میلگرد آجدار A3-ارگ تبریز

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916